1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

SETUP. THI CÔNG

TRUYỀN THÔNG QUÁN ĐÔNG

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

ĐÀO TẠO ĐẦU BẾP

Đầu tư380tr

Lợi nhuận

80tr/tháng

Đầu tư360tr

Lợi nhuận

75tr/tháng

Đầu tư370tr

Lợi nhuận

80tr/tháng

Đầu tư370tr

Lợi nhuận

80tr/tháng

Đầu tư370tr

Lợi nhuận

80tr/tháng

Đầu tư 380tr

Lợi nhuận 80tr/tháng

Đầu tư 360tr

Lợi nhuận 70tr/tháng

Đầu tư 370tr

Lợi nhuận 75tr/tháng

Đầu tư 370tr

Lợi nhuận 75tr/tháng

Đầu tư 370trLợi nhuận 75tr/tháng

GIẢI PHÁP GIẢI CỨU QUÁN VẮNG HIỆU QUẢ

TỔ HỢP TRUYỀN THÔNG F&B

CAM KẾT KHẢ NĂNG THÀNH CÔNG CHO QUÁN

GIẢI PHÁP GIẢI CỨU QUÁN VẮNG HIỆU QUẢ

TỔNG HỢP 7 TRUYỀN THÔNG

CAM KẾT KHẢ NĂNG THÀNH CÔNG CHO QUÁN